Priprema djece za školu

March 18, 2022

Polazak u školu je veliki životni događaj za djecu. Od bezbrižne igre sa svojim vršnjacima, predškolci treba da budu spremni za svoje prve radne obaveze. Sticanje novih poznanstava, poštovanje pravila i učenje odgovornosti su sada njihovi razvojni zadaci, što utiče na promjenu cijelog životnog ritma. Put od igre ka učenju školskog gradiva treba da se odvija preko prelaznih oblika aktivnosti, koji u sebi imaju elemente igre i školskog učenja.

Ako na porodicu gledamo kao na sistem, onda je jasno da će promjene kod jednog člana, uticati na organizaciju cijele porodice. Kako se roditelji vraćaju u školske klupe sa svojom djecom,balans koji su do tada postizali, biva narušen.

Prije polaska u školu djeca treba dasavladaju niz predčitalačkih i grafomotoričkih vještina, koje će im omogućiti da uspješno savladaju čitanje i pisanje. Nije neophodno da djeca znaju da čitaju, pišu i računaju na samom početku, iako neki roditelji insistiraju na tome. Važne su osnove, a djeca onda lako usvajaju nova znanja. U uzrastu od 6 ili 7 godina djeca već razumiju da nedostatak urođenog talenta za nešto mogu nadoknaditi ulaganjem dodatnog napora.

Važnije od ovih vještina su socio-emocionalne kompetencije djece. Brojna istraživanja su pokazala da učenici koji bolje razumiju i upravljaju svojim emocijama, postižu bolje rezultate u školi, prosocijalniji su i rjeđe ispoljavaju neprilagođeno ponašanje u poređenju sa svojim vršnjacima. Samim tim, lakše se privikavaju na novu sredinu, upuštaju se u interakcije sa vršnjacima i komuniciraju osjećanja i potrebe sa svojim roditeljima.

Važne su i poruke o školi, koje roditelji i ostale značajne odrasle osobe upućuju djeci. Riječi kao što su “Nećeš imati vremena da se igraš po cijeli dan” zvuče obeshrabrujuće i ističu negativnu stranu polaska u školu. U razgovorima sa djecom, odrasli treba da ističu ono što će dijete postići, ostvariti, u čemu će uspjeti.

Da bi ovaj proces pripreme za školu prošao lako, kako djeci, tako i roditeljima, osmislili smo program za predškolce Igrom do znanja. Djeca se privikavaju na sredinu sličnu školskoj, usvajaju pravila ponašanja, nove vještine, kako akademske, tako i socio-emocionalne. Nastava je interaktivna, a zadatke iz knjige često oživimo na času kroz igru i interesantne primjere. Roditeljska uloga u ovom procesu je značajna, pa smo osmislili psihološke radionice koje će roditeljima omogućiti da se adekvatno pripreme za predstojeće promjene. Na kraju programa, roditelji će dobiti smjernice za dalji rad sa djecom, kao i materijal sa časova koji im može poslužiti za dodatnu vježbu. 

Marija Boljević, pihološkinja i edukatorka na programu "Pametni koraci"